WSTĘP
PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie prowadzi panel internetowy, za którego pomocą wykonywane badania
opinii publicznej („Panel”) oraz organizuje Konkurs pod nazwą warszawo.poznaj.to (Konkurs).
Badania w zakresie Panelu prowadzone zgodnie z Kodeksem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR,
standardami jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej w terenie (PKJPA) oraz Międzynarodowym
Kodeksem Badań Rynku i Opinii Publicznej (ESOMAR).
Organizator zapewnia ochronę uzyskanych danych osobowych Uczestników, a także ich zabezpieczenie
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oraz świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Dane osobowe wykorzystywane i przetwarzane będą wyłącznie
dla celów uczestnictwa w Panelu i Konkursie.
Niniejszy dokument stosuje się do funkcjonowania panelu badawczego dostępnego na stronie internetowej
Panelu: warszawo.poznaj.to.
DEFINICJE
1. Regulamin - niniejszy dokument, stworzony na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej określa zasady działania serwisu funkcjonującego pod adresem:
https://warszawo.poznaj.to/ oraz ustala prawa i obowiązki Uczestników, a także prawa i obowiązki
Organizatora.
2. Organizator/PBS - PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Junaków 2, 81-812 Sopot, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000189170, o NIP: 585-020-56-42.
3. Panel - serwis internetowy pod nazwą warszawo.poznaj.to znajdujący się pod adresem
warszawo.poznaj.to, umożliwiający udział w badaniach rynku i opinii publicznej przeprowadzanych przez
Organizatora.
4. Uczestnik - osoba, która zakończyła proces rejestracji i posiada aktywne konto.
5. Respondent- osoba biorąca udział w ankiecie, nie musi posiadać Konta.
6. Rejestracja proces tworzenia konta Uczestnika.
7. Konto indywidualny profil Uczestnika, posiadający unikalny Login oraz hao.
8. Login podany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej.
9. Zaproszenie do badania unikalna wiadomość generowana przez PBS w celu zrekrutowania Uczestnika do
udziału w konkretnym Badaniu, zawiera ono co najmniej informacje o temacie badania, liczbie punktów
przyznawanych za należyte jego zrealizowanie, a także unikatowy link do strony www, na której
umieszczona jest Ankieta lub informacja o Zadaniu.
10. Zadanie konkursowe, Zadanie określona przez Organizatora czynność lub czynności do wykonania
w ramach Konkursu, za które przyznawane są Punkty, w szczególności Ankiety.
11. Badanie -Zespół działań Organizatora zmierzający do zebrania od Uczestników, za pomocą określonego
narzędzia badawczego, informacji na określone tematy.
12. Ankieta narzędzie badawcze w formie kwestionariusza online przygotowane przez Organizatora w celu
realizacji Badania.
13. Punkty - jednostka liczbowa, która stanowi nagrodę dla Uczestnika za udział w Konkursie.
14. Konkurs - ogólnodostępny konkurs warszawo.poznaj.to organizowany za pośrednictwem Panelu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Nagroda - przekazanie ekwiwalentu pieniężnego na rzecz wybranej fundacji lista dostępnych fundacji
dostępna na Panelu.
16. Organizacja instytucja pożytku publicznego, która podjęła współpracę z PBS w ramach serwisu
warszawo.poznaj.to
17. Usługa - uczestnictwo w Panelu będące usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
ZASADY UCZESTNICTWA W PANELU
1. Uczestnictwo w Konkursie oraz Rejestracja w Panelu jest dobrowolne.
2. Proces rejestracji i korzystanie z Panelu są bezpłatne.
3. Rejestracja i korzystanie z Panelu wymaga posiadania przez Uczestnika:
3.1. Dostępu do sieci Internet,
3.2. Urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci Internet (np. komputer, smartfon, tablet)
3.3. Aktualnej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej wywoływanie i przeglądanie stron www, na
ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego.
4. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która w chwili Rejestracji ukończyła co najmniej 16 lat.
5. Uczestnikiem nie może być osoba zatrudniona w innym podmiocie świadczącym usługi badawcze i/lub
posiadającym lub prowadzącym panele badawcze.
6. Uczestnik posiada wgląd w swoje dane ma prawo i zobowiązuje się do ich aktualizacji lub zmiany.
Zmiana wybranych danych (rok urodzenia, płeć, dzielnica) możliwa jest z poziomu Konta.
7. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz do nieudostępniania osobom trzecim żadnych
informacji uzyskanych w czasie uczestnictwa w Panelu, w szczególności informacji i treści pozyskanych
w związku z realizacją Zadań, w tym szczególnie Ankiet. O ile dla wykonania danego Zadania wymagane
będzie złożenie dodatkowego oświadczenia o poufności, Uczestnik zobowiązany jest złożyć takie
oświadczenia w wymaganej formie i treści. W przeciwnym razie, Uczestnik nie będzie mógł brać udziału w
danym Zadaniu.
8. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą prawidłowego zakończenia procesu Rejestracji
Uczestnika tj. akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych osobowych.
9. Zawierając Umowę Uczestnik zobowiązuje się do:
9.1. Zaniechania działań utrudniających, destabilizujących i/lub zakłócających funkcjonowanie Panelu,
narażających Panel na utratę renomy, wiarygodności i/lub dobrego imienia.
9.2. Zaniechania działań naruszających prywatność innych Uczestników i/lub zachęcających innych
Uczestników do podejmowania działań niezgodnych z Regulaminem.
9.3. Zaniechania działań zmierzających do podstępnego pozyskiwania danych identyfikacyjnych
i haseł innych Uczestników, zniszczenia, zmiany, usunięcia, uszkodzenia lub utrudnienia dostępu
do Kont innym Uczestnikom.
9.4. Zaniechania działań sprzecznych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
podejmowanych w ramach uczestnictwa w Panelu. Umieszczania w swoich wypowiedziach
związanych z uczestnictwem w Panelu treści obelżywych, upokarzających, poniżających,
godzących w godność osób trzecich, Organizatora, Panelu oraz udostępniania informacji
nieprawdziwych lub poufnych.
9.5. Zaniechania działań z wykorzystaniem wirusów, botów, robaków i/lub innych kodów
komputerowych, pików, programów utrudniających lub uniemożliwiających działanie Panelu lub
sprzętu komputerowego Organizatora i/lub innych Uczestników.
9.6. Zaniechania działań z wykorzystaniem automatycznych sposobów wypełniania ankiet.
9.7. Samodzielnego wypełniania Ankiet oraz realizowania Zadań, udzielania przemyślanych, rzetelnych
i prawdziwych odpowiedzi na pytania umieszczone w Ankietach oraz rzetelnej
i uczciwej realizacji zleconych Zadań.
9.8. Nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim.
9.9. Posługiwania się wyłącznie danymi prawdziwymi, aktualnymi i dotyczącymi wyłącznie jego osoby
w czasie korzystania z Panelu.
10. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
REJESTRACJA
1. Rejestracja w Panelu jest dobrowolna.
2. Rejestracja w Panelu jest możliwa przez podanie adresu poczty elektronicznej (na adres e-mail podany przy
rejestracji zostanie wysłany link aktywacyjny) lub za pomocą konta Google (w momencie pierwszego
logowania).
3. Rejestracja zostanie zakończona w momencie:
3.1. Zaakceptowania Regulaminu,
3.2. Wyrażeniu niezbędnych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych,
3.3. Potwierdzeniu rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji.
i skutkuje utworzeniem aktywnego Konta i umożliwiającego udział w Konkursie.
4. Każdy Uczestnik posiada indywidualne Konto chronione ustalonym przez Uczestnika hasłem. Uczestnik jest
zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy.
5 Niedopuszczalne jest posiadanie przez jedną osobę wielu Kont.
ZASADY UDZIAŁU W BADANIACH
1. Respondent może w ramach jednego Badania uzupełnić Ankietę tylko raz.
2. Decyzja o wzięciu udziału w Ankiecie jest dobrowolna.
3. Organizator zastrzega, iż niektóre Ankiety mogą zawierać dodatkowe pytania o charakterze rekrutacyjnym,
od których Organizator uzależnia dopuszczenie Respondenta do wypełnienia całości Ankiety.
4. Udział w Ankiecie nie wymaga rejestracji Respondenta w Panelu.
5. Dostępność Ankiet jest ograniczona czasowo.
6. Dobór Respondentów prowadzony jest zgodnie z przyjętymi w Badaniu założeniami, w związku z czym nie
ma gwarancji uczestnictwa we wszystkich realizowanych Badaniach.
7. Respondent wyrażając zgodę na uzupełnienie Ankiety oświadcza tym samym, że udzielone przez niego
odpowiedzi są prawdziwe, spontaniczne, a treść i temat Ankiety zostanie zachowany w tajemnicy.
8. Organizator zastrzega, że rzetelność uzupełnienia Ankiety weryfikowana jest w toku analiz m.in. spójności
logicznej udzielonych odpowiedzi, czasu trwania Ankiety. Nieprawidłowości te będą rejestrowane przez
Organizatora i analizowane.
9. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w udzielonych odpowiedziach, m. in. skrajnie
krótkich czasów Ankiet oraz innych aspektów wskazujących na niską jakość udzielonych przez Uczestnika
odpowiedzi, Organizator może wstrzymać, cofnąć lub odstąpić od przyznania Punktów. Każda Ankieta, w
której stwierdzono nieprawidłowości zostanie usunięta, a udzielone odpowiedzi nie będą brane pod uwagę
w czasie analiz.
10. Powtarzające się nieprawidłowości skutkować będą pouczeniem Uczestnika.
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
ZASADY OGÓLNE
1. Organizator umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie poprzez udostępnienie Zaproszenia do
udziału w Badaniu, które zawiera link do Ankiety, informację o tematyce, przy szacowanym czasie trwania
Ankiety oraz o liczbie Punktów, którą Uczestnik zdobywa z tytułu wykonania Zadania.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie Zadania Konkursowego, udzielenie poprawnej
odpowiedzi na pytania konkursowe oraz wskazanie Organizacji, której działalność Uczestnik chce wesprzeć
oraz podanie wymaganych danych w celu regulacji należności publiczno-prawnych.
3. Uczestnicy rywalizują o najlepsze wyniki w zakresie:
3.1. Najszybciej reagującego Uczestnika (czas mierzony od udostępnienia Zaproszenia do
Wskazania Organizacji)
3.2. Najbardziej aktywnego Uczestnika (mierzone stosunkiem zrealizowanych Ankiet do
udostępnionych Zaproszeń).
3.3. Najlepszego panelisty (mieszone stosunkiem zrealizowanych Zadań do udostępnionych Zadań
ogółem).
4. Rankingi 10 najlepszych Uczestników w kategorii Najszybciej Reagującego będą publikowane za
pośrednictwem Panelu raz w półroczu.
5. Rankingi 10 najlepszych Uczestników w kategorii Najbardziej Aktywnych Uczestników publikowane
za pośrednictwem Panelu raz w półroczu.
6. Rankingi 10 najlepszych Uczestników w kategorii Najlepszy Panelista będą publikowane za pośrednictwem
Panelu raz w półroczu.
ZADANIA KONKURSOWE I ANKIETY
1. Za wykonanie Zadania Uczestnik Konkursu otrzymuje Punkty.
2. Liczba Punktów przyznanych Uczestnikowi zależy od współwystępowania czynników wpływających na
trudność wykonania Zadania/Ankiety, w tym przede wszystkim specyfiki cech społeczno-demograficznych
respondenta, długości kwestionariusza, tematyki, występowania materiałów audiowizualnych,
konieczności dłuższego zaangażowania w realizację Zadania.
3. Respondenci nieposiadający Konta na Panelu nie otrzymają Punktów za udział w Zadaniu.
4. Uczestnictwo w niektórych rodzajach Zadań wymaga wyrażenia dodatkowej zgody.
5. Organizator zastrzega, że Punkty przyznawane za Zadanie konkursowe polegające na udziale
w Badaniu CATI mogą być doliczone do salda Punktów Organizacji z opóźnieniem czasowym - po
zakończeniu całego projektu.
6. Organizator zastrzega, że punkty deklarowane w Zaproszeniu, zostaną przekazana wskazanej organizacji
po spełnieniu przez Uczestnika kryteriów rekrutacyjnych:
6.1. Odpowiedni profil demograficzny.
6.2. Spełnienie dodatkowych warunków (patrz: Zasady udziału w badaniach, pkt. 3).
7. Informacja o liczbie Punktów jakie przyznane zostaną Uczestnikowi za wykonanie Zadania zostaje
przekazywana przed rozpoczęciem Zadania.
NAGRODY
1. Wymiana Punktów na Nagrodę przysługuje Uczestnikowi Konkursu, który uzupełnił pełną Ankietę po
udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe i wskazanie niezbędnych danych.
2. Wymiana Punktów możliwa jest jednorazowo, po każdym udziale w Zadaniu.
3. Uczestnik przekazuje swoje punkty wskazanej przez siebie Organizacji z listy dostępnych Organizacji.
4. Do każdej Nagrody przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna, stanowiąca 11,11% wartości brutto
Nagrody. Organizator przed wydaniem Nagrody, jako płatnik, potrąci z nagrody pieniężnej 10%
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości Nagrody i nagrody
pieniężnej oraz odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego w ustawowym terminie
(zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
5. Odpowiedzialność za podanie prawdziwych, poprawnych oraz dotyczących osoby Uczestnika danych do
realizacji Nagrody spoczywa na Uczestniku.
6. W przypadku wykrycia próby oszustwa i/lub złamania Regulaminu możliwa jest częściowa lub całkowita
utrata możliwości przekazania Punktów.
7. Wartość 1 punktu to 1 PLN.
8. Organizator zastrzega, że przelicznik wartości 1 Punktu na PLN może ulegać zmianom.
USUNIĘCIE KONTA/REZYGNACJA
1. Uczestnik może w wybranym przez siebie momencie zrezygnować z uczestnictwa
w panelu poprzez wysłanie zgłoszenia z poziomu swojego Konta lub Zaproszenia do badania oraz
potwierdzenie chęci usunięcia Konta linkiem przesłanym na podany przy rejestracji adres poczty
elektronicznej.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, Uczestnik nie posługuje się prawdziwymi danymi Organizator
ma prawo wystąpić z żądaniem od Uczestnika uzupełnienia lub potwierdzenia danych we wskazany przez
Organizatora sposób.
3. Organizator zastrzega prawo do zablokowania lub usunięcia Konta w przypadku:
3.1. Stwierdzenia błędów lub licznych nieprawidłowości powtarzających się u jednego Uczestnika
w kolejnych Badaniach.
3.2. Uzasadnionego podejrzenia, iż Uczestnik nie posługuje się prawdziwymi danymi.
3.3. Wykrycia próby oszustwa i/lub złamania przez Uczestnika Regulaminu.
3.4. Braku odpowiedzi lub odmowy odpowiedzi na żądanie potwierdzenia danych ze strony Uczestnika
lub wyjaśnienia wykrytych nieprawidłowości.
4. Jeżeli Konto Użytkownika zostanie zablokowane, a Użytkownik nie zgłosi Organizatorowi chęci ponownej
aktywacji Konta Organizator zastrzega możliwość usunięcia Konta.
5. Organizator ma prawo do kontaktu z Uczestnikiem w celu potwierdzenia chęci dalszego uczestnictwa
w Panelu. W przypadku braku odpowiedzi Uczestnika bądź odpowiedzi negatywnej Organizator usunie
Konto w określonym przez siebie terminie.
6. Usunięcie Konta skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
i bezpowrotnym usunięciem danych Uczestnika oraz zgromadzonych na jego Koncie Punktów.
PRYWATNOŚĆ
1. Wszelkie dane, w tym dane demograficzne, przekazywane przez Uczestnika poufne i służą do
opracowania zbiorczych zestawień statystycznych, losowania prób statystycznych dla zapewnienia
odpowiedniego doboru próby badawczej oraz do pełnoprawnego udziału w Konkursie.
2. Dane osobowe Uczestnika nie będą udostępniane innym osobom i odbiorcom.
3. Organizator oświadcza, że prezentowanie wyników ma charakter zbiorczych zestawień statystycznych,
a dane osobowe nie są łączone z udzielonymi przez Uczestnika odpowiedziami.
4. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia nieautoryzowanego przez niego logowania na
Konto.
5. Dane osobowe Uczestników są wykorzystywane i przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji praw
i obowiązków Uczestnika oraz PBS wynikających z niniejszego Regulaminu oraz dla prawnie
usprawiedliwionego celu rozliczenia podatkowego Nagród. Podstawę prawną dla tego celu stanowi
art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej jako „RODO”).
6. PBS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1. powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@pbs.pl.
7. Podane w procesie Rekrutacji dane osobowe są konieczne dla Uczestnictwa w Konkursie.
8. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w Konkursie oraz po tym czasie - przez
okres 6 lat wyłącznie dla celów obrony przed ewentualnymi roszczenia Uczestnika względem
Organizatora.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od PBS dostępu do danych osobowych dotyczących swojej
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo
do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie usługi oraz materiały zawarte na Panelu, szczególnie znaki, loga, grafiki oraz informacje, treści,
projekty, oprogramowanie, pliki stanowią własność Organizatora. Korzystanie z Uug Panelu możliwe jest
wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystywanie Usług w celach innych niż te zawarte
w Regulaminie bez zgody PBS sp. z o.o. jest zabronione.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że prawa do wszelkiej zawartości Panelu, w tym
w szczególności do wszelkich prezentowanych treści, formularzy ankiet, informacji
o zadaniach, zestawień i baz danych, przysługują Organizatorowi, oraz że jakiekolwiek nieuprawnione
korzystanie lub udostępnianie zawartości panelu stanowi naruszenie jego praw, w tym praw autorskich,
i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
3. Uczestnik nie może pobierać, kopiować, przekazywać lub udostępniać komukolwiek ani wykorzystywać
zawartości Panelu, tj. w szczególności baz danych, ankiet, zadań i innych treści udostępnionych w panelu,
lub w jakikolwiek sposób korzystać z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności nie może
przekazywać zaproszeń osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, ani wykorzystywać do
celów własnych, ani podejmować innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby
bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora lub jego klientów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. PBS sp. z o.o. zastrzega prawo do zmiany treści Regulaminu. Terminem wniesienia zmian w Regulaminie
jest termin publikacji zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie poznaj.to.
W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizator zobowiązuje się do poinformowania
Uczestników o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail do wszystkich Uczestników Panelu.
2. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Panelu, w tym przyznawania punktacji należy
kierować e-mailem na adres: warszawo@poznaj.to Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację
w terminie 14 dni.
3. Zmiany Regulaminu nie mogą umniejszać praw Uczestnika nabytych do dnia zmiany Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu podania przez
Uczestnika jakichkolwiek danych, które nie dotyczą jego osoby, a dotyczą osób trzecich, a także za
udostępnianie informacji na temat osób trzecich. Uczestnik, który podał Organizatorowi dane bądź
informacje dotyczące osób trzecich, ponosi za to wyłączną odpowiedzialność.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023 r.